عارف - دریاچه نور


  rithm: 58 Jazz Ballad
  ۴/۴ ♩= 110
  Rumba
  ^  .  .  v  .  v  ^  v 

Verse 1

Fm Cm خاطرت آيد كه آن شب از جنگلها گذشتيم Cm G Fm بر تن سرد درختان يادگاري مينوشتيم Fm Cm با من اندوه جدايي نميداني چه ها كرد Cm G Fm نفرين به دست سرنوشت تو را از من جدا كرد

Chorus

Bb Cm بي تو بر روي لبانم بوسه پژمرده گشته G Ab Bb بي تو از اين زندگاني قلبم آزرده گشته Bb Cm بي تو اي دنياي شادي دلم درياي درد است G Ab Bb چون كبوترهاي غمگين نگاهم با تو سرد است Bb Cm اي دلت درياچه ي نور گر دلم را شكستي G Fm Ab Bb خاطراتم را به ياد آر بي من هر جا نشستي
Rumba
 ^  .  .  v  .  v  ^  v
 |      |    |  |  |
 |      |    |  |  |
 |      |    |  |  |
 p