عارف - سلطان قلبها


  ۶/۸ ♩= 116
    a        a
  p  m i i i p  m  
  v  v ^ v ^ v  v  
  1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .

Verse 1

Dm Am یه دل میـگه برم برم یه دلم میـگه نرم نرم E Am طاقت ندا-ره دلم دلم بی تو چه کـنم Dm Am پیش عشق ای زیبا زیبا خیلی کوچیـکه دنیا دنیا Am E Am با یاد تـوام هر جا هر جا ترکت نکـنم

Chorus

Dm سلطان قلـــبم تو هستی تو هستی Am دروازه های دلم را شکستی E پیمان یاری به قلبم تو بستی Am با من پیوســـتی اکنون اگر از تو دورم به هر جا بر یار دیــگر نبندم دلم را سر شارم از آرزو و تمـنا ای یار زیـبا