داریوش - دل دیوونه


  ۶/۸
 

Interlude

 Gm          Dm
 وای که چقد این دل عاشق بلاس
 Gm          Dm
 میون دل با من همیشه دعواس
 Gm F    Gm    Dm
 بدل میگم غمو تو خونت را نده
 Dm Eb      F  Dm
 میگه جونم مهمون حبیب خداس

Chorus

 Gm F         Gm
 چی میشه گفت به این دل دیونه
 Gm Eb   F     Gm
 هر چی میگم باز میگیره بهونه
 چی میشه گفت به این دل دیونه
 هر چی میگم باز میگیره بهونه

Couplet

 F         Gm
 کاشکی دلم غصه ی پنهون نداشت
 F         Gm
 خونهء غم حیات و ایون نداشت
 Gm F         Gm
 پر میکشید خنده روی لبانم
 Gm Eb   F     Gm
 ابر چشام یه قطره بارون نداشت
 

Chorus

 چی میشه گفت به این دل دیونه
 هر چی میگم باز میگیره بهونه
 چی میشه گفت به این دل دیونه
 هر چی میگم باز میگیره بهونه

Interlude

 Gm          Dm
 دل خوابه و چشمای من بیداره
 Gm          Dm
 از ناله های من خبر نداره
 Gm F         Dm
 میترسم این خونه خراب عاشق
 Dm Eb      F  Dm
 دسته گلی به آب بده دوباره

Chorus

 چی میشه گفت به این دل دیونه
 هر چی میگم باز میگیره بهونه
 چی میشه گفت به این دل دیونه
 هر چی میگم باز میگیره بهونه

Couplet

 F         Gm
 کاشکی دلم غصه ی پنهون نداشت
 F         Gm
 خونهء غم حیات و ایون نداشت
 Gm F         Gm
 پر میکشید خنده روی لبانم
 Gm Eb   F     Gm
 ابر چشام یه قطره بارون نداشت

Chorus

 چی میشه گفت به این دل دیونه
 هر چی میگم باز میگیره بهونه
 چی میشه گفت به این دل دیونه
 هر چی میگم باز میگیره بهونه