داریوش - وتن

ريتم : 4/4
[Em - Am - Em - B7 - Em] B7 C Em B7 C Em وطـن پرنده ي پر در خون ... وطن شكفته گل در خون Em B7 C وطن فلات شهيدو شمع ... وطن پا تا به سر خون B7 C Em B7 C Em وطـن ترانه ي زنداني ... وطـن قصيده ي ويراني B7 C B7 C B7 C Am ستاره ها اعداميان ظلمت ... به خاك اگرچه ميريزند ... سحر دوباره برميخيزند B7 Em B7 Em Am بخوان كه دوباره بخواند ... اين اشيره ي زنداني ... گل سرود شكستن را Em B7 Em Am بگو كه به خون بسرايد ... اين قبيله ي قرباني ... حرف آخر رستن را B7 Em Am با دژخيمان اگر شكنجه ... اگر بند استو شلاقو خنجر E Em B7 Em Am اگر مسلسل و انگشتر ... با ما تبار فدايي ... با ما غرور رهايي Em B7 Em Am به نام آهن و گندم ... اينك ترانه ي آزادي ... اينك سرودن مردم [Em - D - C - B7] 2 E Em Am امروز ما امروز فرياد ... فرداي ما روز بزرگ ميعاد E Em B7 Em Am بگو كه دوباره ميخوانم ... با تمامي يارانم ... گل سرود شكستن را Em B7 Em Am بگو بگو كه به خون ميسرايم ... دوباره با دلو جانم ... حرف آخر رستن را Em C B7 C بگو به ايران ... بگو به ايران