فرامرز اصلانی - دستم بگیر


4/4
^ν^ν^.ν.^ν^ν^.ν.
^ν^ν ^ν^ν finger
  p
^.^ν^ν   
 

Intro

Am| E C Dm E| E| F| F| G| G
Am| E| E| E C Dm E| E| F| F| G| G

Verse I

 
Am      Am
دستم بگیر دستم را تو بگیر

G       G
التماس دستم را بپذیر
E    F       F
درمانی باش پیش از آنکه بمیرم

E C Dm E 

Verse I

Am      Am
آوازی باش پرواز اگر نیی
G       G
همدردی باش همراز اگر نیی
E    F       F
آغازی باش تا پایان نپذیرم
   
E C Dm E 
گلدانی باش گلزار اگر نیی
دلبندی باش دلدار اگر نیی
سبزینه باش با فصل بد و پیرم
 از بوی تو چون پیراهن تو
 آغشته شد جانم با تن تو
 آغوشی باش تا بوی تو بگیرم

Solo Guitar

لبخندی باش در روز و شب من
در هم شکست از گریه لب من
بارانی باش بر این تشنه کویرم

 آهنگی باش دراین خانه بپیچ
 پژواکی باش از بگذشته که هیچ
 آهنگی نیست در نایی که اسیرم

  آوازی باش پرواز اگر نیی
  همدردی باش همراز اگر نیی
  آغازی باش تا پایان نپذیرم

لبخندی باش در روز و شب من
در هم شکست از گریه لب من
بارانی باش بر این تشنه کویرم

 آهنگی باش دراین خانه بپیچ
 پروازی باش از بگذشته که هیچ
 آهنگی نیست در نایی که اسیرم

  از بوی تو چون پیراهن تو
  آغشته شد جانم با تن تو
  آغوشی باش تا بوی تو بگیرم