فرهاد - یک شب مهتاب


6/8
 خواننده: فرهاد مهرداد
    شعر:شاملو
 

Intro

Am| G| F| E

Verse I

 
   
F      Am
یه شب مهتاب ، ماه میاد تو خواب ، 

E      F      E      Dm
منو میبره ، کوچه به کوچه ، باغ انگوری ، باغ آلوچه

F      Am
دره به دره ، صحرا به صحرا ،

E       F       E      Dm
اون­جا که شبا , پشت بیشه‌ ها ، یه پری میاد ، ترسون و لرزون

F7        F
پاشو میذاره ، تو آبِ چشمه

E        F
شونه میکنه ، موی پریشونF      Am
یه شب مهتاب ، ماه میاد تو خواب ، 

Dm       A      Dm     A
منو میبره, تهِ اون دره ، اونجا که شبا ، یکه و تنها

E            Am
تک درختِ بیـــــــــــد ، شادو پرامیــــــــد

E          Am
میکنه به نـــــــاز ، دستشو دراز

Am-F   E  E   F   F7   F   
که یه ستاره ، بچکه مثل ، یه چیکه بارون

E   F      F7      F
به جای میو‌ش ، سر یه شاخش ، بشه آویزونF      Am
یه شب مهتاب ، ماه میاد تو خواب ،

C      G      Dm   A  Am
منو میبره ، از توی زندون ، مثل شبپره ، با خودش بیرون

A  Am       F      Am
میبره اونجا ، که شب سیاه ، تا دم سحر

C       G      Dm
شهیدای شهر ، با فانوس خون ، جار میکشن

F     Am
تو خیابونا ، سرِ میدونا ، 

E    F7  E    F7 
عمو یادگار ، مردِ کینه‌ دار ،

E     F7   E     F7    
مستی یا هوشیار ، خوابی یا بیدار

E     F  E     F
مستیمو هوشیار ، شهیدای شهر

E     F  E     F
خوابیمو بیدار ، شهیدای شهرC        G      F
آخرش یه شب ، ماه میاد بیرون ، از سر اون کوه

E        F     Dm
بالای دره ، روی این میدون ، رد میشه خندون

Am
یه شب ماه میاد   
Image 1 | Image 2