مهستی - چون گل همراه نسیم


  ۳/۴ گام Am (دوریان) 
دستگاه شور ایرانی 
Dm Am
Dm Gm C7 Am
 
    Dm            Am
    چون گل همراه نسیم میرقصد دل ببرم
    Dm            Am
    من مست و باد صبا میریزد گل به سرم

    Gm      Dm
    چون پروانه عشق گل به سر دارم
    Am      C7
    صحراها را زیر بال و پر دارم

    Gm      Dm
    بینم هر شب من به عالم رویا
    Am      C7
    آید سویم آشنایی از صحرا
    Dm
    بخدا

    Am      Dm
    در انتظار تو ام
    Dm
    تو بیا
    Am      Dm
    که بیقرار تو ام

    Dm
    بازا تو گل بشو من گلشن
    Am      Gm
    بگذار سرت به دامان من
    Dm
    بازا تو می بشو من ساغر
    Am      Gm
    گرمی بده تو بر جان من
    Gm      Am
    دستم بگیر و یک دم بگذار
    Dm      Gm
    لب بر لبان سوزان من
    Dm
    بخدا

    در انتظار تو امتو بیا
    که بیقرار تو ام

    Dm
    ای از عشقم نگرفتی خبر
    Gm
    یک دم بر ما بگذر بگذر
    Dm
    من برگ گل تو نسیم سحر
    Gm
    دستم با ناز تو بگیر و ببر

    Gm      Dm
    چون پروانه عشق گل به سر دارم
    Am      C7
    صحرا ها را زیر و بال و پر دارم
    Dm
    بخدا

    در انتظار تو امتو بیا
    که بیقرار تو ام