کلاغها

6/8

Intro

E        5
B 5 5 5  7 8  8 7  8 7 5
G 
D 
A 
E 
E 
B        5
G 7 7 7  5 7  7 5  7 5 4
D 
A 
E 

Melody غروبا

E 
B   5 5 5 5 5 7  5  5
G 4 4          7
D 
A 
E 

Melody یاد حرفا

E 
B 8 8 8 8 7 5 7 7 5
G            7 7
D 
A 
E 
E 
B 7 7 7 7 5   5
G       7 5  7 5 4
D 
A 
E 

Melody عجب

E 
B 5 5 5 7 5  5
G       7
D 
A 
E 
E      5
B 5 5 5 5  8 7  5   5
G           7 5  7 5 4
D 
A 
E 
 Am  G        Am
غروبا که میشه روشن چراغا 
 Am  G        Am
میان از مدرسه خونه کلاغا
    G        Am
یاد حرفای اون روزت میفتم 
  E    F     G
که تا گفتی به جون و دل شنفتم

Am  G   Am  Am  G     Am
عجب غافل بودم من اسیر دل بودم من
  E   F    G    Am
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من


 Am  G        Am
یادت میاد به من گفتی چه کار کن 
 Am  G        Am
گفتی از مدرسه امروز فرار کن
    G        Am
فرار کردم من اون روز زنگ آخر 
  E    F      G
نرفتم مدرسه تا سال دیگر


Am  G   Am  Am  G     Am
عجب غافل بودم من اسیر دل بودم من
  E   F      G    Am
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من


غروبه برمیگردن باز کلاغا 
به یادم باز میاد اون کوچه باغا

هنوز تو اون کوچه رو اون اقاقی 
دلی که کنده بودیم مونده باقی