احمد رضا نبی زاده - یه روز


   ۶/۸ 
 
B7   C       B7
عزیزم غصه نخور زندگی باماست
اگه باختیم امروز فردا که برجاست
توی این شب سیاه مه گرفته
نگاه کن خورشیدی از اون دورا پیداست

C           D
عزیزم دنیا همین جور نمی مونه
B7  Am       C
یه روز آخر میشکنه خواب زمونه
عزیزم شب همیشه شب نمونه
صبح میشه آفتاب می آد رو بوم خونه

B7  Am       B7
عزیزم دنیا گلستون میشه یک روز
هر چی مشکل باشه آسون میشه یه روز

C        B7
مهربونی جای کینه رو میگیره
B7  Am       C
هر جا دردی باشه درمون میشه یه روز


عزیزم دنیا همین جور نمی مونه
یه روز آخر میشکنه خواب زمونه
عزیزم شب همیشه شب نمونه
صبح میشه آفتاب می آد رو بوم خونه

عزیزم غصه نخور زندگی باماست

عزیزم دنیا همین جور نمی مونه

B7  Am       B7
یه روز از روزا که هیچکس نمیدونه
بدی از دنیا می ره خوبی می مونه
C        B7
من و دل منتظر اون روز خوبیم
B7  Am       C
حتی از ما نبینی اگر نشونه