پری زنگنه - دختر بویر احمدی


   ۳/۴ 
 
E|  F|   |  Am|  |  |  |  E|
 دختر بویراحمدی  نوم تو ندونم یار گلم
E   F  Dm6   F    Am    E7
بیا بریم خونه ی خومون خونه ی خوتونه یار گلم
E   F  Dm6     E   F     E
 گلم ای یار گلم گل عزیز دلم ای یار گلم

 گل لیلا اومد و گل من نیومد یار گلم
 خدای من امید من چرا نیومدی یار گلم
 گلم ای یار گلم گل عزیز دلم ای یار گلم

 رنگ هیچ گلی مثل  روی تونمیشه یارگلم
 چشمان من از دیدن تو سیر نمیشه یار گلم
 گلم ای یار گلم گل عزیز دلم ای یار گلم

 مرغک وحشی چرا  رفتی چنین  یار گلم
 مشکن دلم  ای دلبرم  ای نازنین  یار گلم
 گلم ای یار گلم گل عزیز دلم ای یار گلم