ویگن و پوران - شانه - 1


  4/4
  ^ ^ ^ ^
   p  p
 

Part I

A7    A7    Dm7     Dm7
بر گیسویت ای جان ، کمتر زن شانه
Dm7    C7    Dm7     Gm7
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه
Dm     A7    Dm7     Gm7
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

 A7          Dm7
 بگشا ز مویت ، گره ای چند ای مَه
 Dm7    C7    Dm7     Gm7
 تا بگشایی گرهی شاید زدل دیوا  نه
 Dm     A7    Dm7     Gm7
 تا بگشایی گره ای شاید زدل دیوا نه
   

Couplet

    C    Dm7   A    Dm7
    دل در  مویت  دارد  خانه
    Dm7   C7   Dm7    Gm7
    مجروح  گردد چو زنی هر دم شانه
    Dm   A7   Dm7   Gm7
    مجروح  گردد چو زنی هر دم شانه
   

Part I

 A7   A7     Dm7      Dm7
در حلقه ی مویت بس دل اسیر است
Dm7    C7    Dm7     Gm7
بینم خونین دل این و آن سر هر دندا نه
Dm     A7    Dm7     Gm7
بینم خونین دل این و آن سر هر دندا نه
   

Couplet

    C    Dm   A    Dm
    دل در  مویت  دارد  خانه
    Dm7    C7    Dm7     Gm7
    مجروح  گردد چو زنی هر دم  شانه
    Dm     A7    Dm7     Gm7
    مجروح  گردد چو زنی هر دم  شانه