ویگن و پوران - شانه - 2


  2/4
  ^v^v^v^v Rumba
    p p
 

Part I

Gm               Dm
بر گیسویت ای جان ، کمتر زن شانه
A          Dm      Gm
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه
Dm    A     Dm      Gm
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

 بگشا ز مویت ، گره ای چند ای مَه
 تا بگشایی گرهی شاید زدل دیوا  نه
 تا بگشایی گره ای شاید زدل دیوا نه
   

Couplet

    A    Dm    A    Dm
    دل در  مویت  دارد  خانه
    A7    A    Dm   Gm
    مجروح گردد چو زنی هر دم شانه
    Dm A7  A    Dm   Gm
    مجروح گردد چو زنی هر دم شانه
   

Part I

در حلقه ی مویت بس دل اسیر است
بینم خونین دل این و آن سر هر دندا نه
بینم خونین دل این و آن سر هر دندا نه
   

Couplet

    دل در  مویت  دارد  خانه
    مجروح  گردد چو زنی هر دم  شانه
    مجروح  گردد چو زنی هر دم  شانه