یار دبستانی من

Am Am Am Am Dm Dm Dm Dm

Intro

E   0 131    01   
B 3     1  3  3  0 3 10
G 2     2      1   2
D 0     2      2   2
A            2   0
E 

Verse 1

E            Am Dm   Am
یار دبستانی من    با من و همراه منی
Dm            F      E
چوب الف بر سرما   بغض من و آه منی
E            Am Dm   Am
حک شده اسم من وتو  رو تن این تخته سیاه
Dm           F      E
ترکه بیداد و ستم  مونده هنوز رو تن ما
   

Verse 2

  C                  Dm
دشت بـی فرهنــگی ما    هرزه تمـوم علفاش
  Dm          Am      C
خوب اگه خوب، بد اگه بد   مرده دلای  آدماش
  C                  Dm
دست من و تو باید این  پرده ها رو پاره کنه
  Dm          Am      C
کی می تونه جز من و تو  درد ما رو چاره کنه
   

Verse 1

E            Am Dm   Am
یار دبستانی من    با من و همراه منی
Dm            F      E
چوب الف بر سرما   بغض من و آه منی
   

Verse 1

E  0
B 1  3 1 3   3   1 0
G 2       2      2
D 2       0      2
A 
E 
E 
B   1 0     0  0  031 0 01
G 2  2   1   12   1    1 2 2
D 2     2      2    2  3
A      2      2    2  3
E 
E   0  0  01
B 1 13     3
G 2       2
D 3       0
A 3
E 

Verse 2

E  1  1  1 1  313   0 0 0
B 3  0  3  0  3    1 3
G 2    2    2    0
D 0    0    0    2
A              3
E 
E  0 0   0  0  101  
B 1 3   1  3  1    3 303
G 0    2    2    2
D 2    2    2    0
A 3    0
E